Városháza


TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00025 „Mini bölcsőde kialakítása Vámospércsen” 

 

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

 

Támogatás adatlapja

Alapadatok

Pályázó neve:

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:

„Mini bölcsőde kialakítása Vámospércsen” 

OP név:

TOP

Pályázati kiírás megnevezése:

TOP-1.4.1-19-HB1 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Vámospércs

Megítélt összeg:

83 093 697 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2020.03.26.

Forrás:

ERFA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Uniós társfinanszírozási ráta:

89 - ERFA

Projekt összköltség:

83 093 697 .- HUF

Megítélt támogatási összeg

83 093 697 .- HUF


 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

Vámospércs Iskola u. 4. szám alatt 119 hrsz-ú ingatlanon található meglévő óvoda épület egy részének mini bölcsődévé történő átalakítása valósul meg a projekt keretében. Vámospércs Városi Önkormányzat tulajdonában van az Iskola utca 4. szám alatti (hrsz.: 119) óvoda épület. A kétszintes (földszint + emelet) épület jelenleg is használatban van, a tervezéssel érintett épületrész homlokzata már felújításra került, azonban a helyiségeken a használatbavétel óta nem változtattak. Tekintettel arra, hogy az átalakítás az épület kis részétét érintik az építési munkák - nem terjed ki energetikai felújításra. Az épületrész átalakítása során megfelel a módosított 15/1998 (lV. 30.) NM. rendelet 1 1. Sz. mellékletében meghatározott minimális követelményeknek. A tervezett átalakítás által a belső válaszfalak egy részét eltávolítják, és a funkciónak megfelelő helyiségeket alakítanak ki. A meglévő – két részre osztott - tornaterem déli feléből kerül kialakításra a csoportszoba, az öltöző átadó és a gyermek fürdőszoba. A tornaterem megmaradó része külön bejáratot kap. A folyosó utcafronti részén lesz az előtér, valamint abból közvetlenül nyílik a melegítő konyha a szükséges berendezések (mikrohullámú sütő, tűzhely, mosogató) beépítésével és természetes szellőzés biztosításával (a gyerekek étkeztetését az óvoda fogja biztosítani). Kialakításra kerül még egy akadálymentes WC, amelyet a szülők is használhatnak, így a kismértékű átalakítási munkákkal egyidejűleg megvalósul a projekt arányos akadálymentesítése. A dolgozói öltözőt a régi mosdó helyiségéből alakítják ki, egy WC és előtér helyiséggel. A csoportszobában biztosított lesz a 3,00 m2/fő (bútorzat nélkül számított) alapterület, valamint az előírt bútorok (gyermekágyak vagy fektetők, hempergő, gyermekszékek és asztalok, nyitott játéktároló polc, textil- és eszköztároló szekrény) elhelyezhetőek lesznek. Az épület bejárata akadálymentesen megközelíthető lesz lejtő kialakításával, továbbá egy akadálymentes parkoló is létesül.

A tervezett épületrész 8 férőhelyes, 1 csoportszobás új mini bölcsőde épület kialakítása. Az újonnan létrehozott munkahelyek száma: 2 fő. A projekt célja a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése. A projekt megvalósításával, a bölcsődei ellátás fejlesztésével, az ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A projekt fejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségét a nők munkaerőpiaci részvételének elősegítése érdekében. Elsődleges cél Vámospércs lakosságának – különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra – helyzetének, életminőségének javítása a népesség megtartása érdekében. További cél a népességnövekedés elősegítése, az elvándorlás megakadályozása, a fiatalok helyben tartása, a lakosság elöregedési folyamatának megállítása. A településen a 2 év alatti korcsoport száma 2014-2017 között a demográfiai mutatók alapján emelkedő tendenciát mutat. Az Óvoda jelenleg 10 óvodai csoporttal működik, amely férőhelyek száma 239 fő. Ebből a létszámból a Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 21 fő, azaz 9%-a az óvodás gyerekeknek, amely magasnak mondható. A Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 35 fő, azaz 15%, amely szintén magas a térség többi óvodáihoz viszonyítva. Az Önkormányzati feladatellátás teljes körű biztosításához egy 1 csoportos mini bölcsőde működtetését fogja megvalósítani. A gyermeklétszám és férőhelyszám meghatározásakor figyelemmel voltunk a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben leírtakra.

Fontos, hogy a mini bölcsődének, mint a szociális intézménynek, rugalmas tevékenységrendszere által, új nevelési, pedagógiai kínálatával válaszolnia kell a társadalomban, illetve településszinten lezajló változásokra. A projekt keretében a mini bölcsőde leendő fenntartója, az önkormányzat célja, hogy a településen a szegény, leszakadt gyermekekre és családjaikra összepontosítva, a járás és településeinek hátrányos helyzetét az érintettek és az érdekeltek közös, összehangolt, tervszerű munkájával hosszú távon is javítsa. A projekt eredményeként egy hiánypótló szolgáltatás kerül bevezetésre, amely által hosszútávon mérhető módon javulnak a továbbtanulási esélyek és eredmények, kiemelt figyelemmel a szegénységben élő hátrányos és halmozottan hátrányos és roma gyermekekre. Javulnak és bővülnek a szolgáltatások olyanformán, hogy ennek eredményeként csökken a szegénység és kirekesztettség szintje és újratermelődése. A fentiekben beazonosított problémák megoldásának szükségességét a lakosság körében végzett igényfelmérés is alátámasztja.

Megvalósítás kezdete:

2020.06.01. 

Megvalósítás vége:

2022.09.30.


2020.03.26.

A Vámospércs Városi Önkormányzatot, mint pályázót a TOP-1.4.1-19-HB1 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése konstrukció keretében a Közreműködő Szervezet 83 093 697 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogató döntés megérkezett.

A projekt megvalósításával a bölcsődei ellátás fejlesztésével, az ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A projekt fejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségét a nők munkaerőpiaci részvételének elősegítése érdekében.

Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó beruházás megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően rövid időn belül elindul.

2020.09.02.

A mini bölcsőde kivitelezési munkálatainak készültségi szintje elérte a kivitelezési tervdokumentációban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően az 50%-ot.

A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka folyamatos ellenőrzésével zajlottak.

A projektmenedzsment feladatok ellátása, a nyilvánosság biztosítása és a műszaki ellenőrzés folyamatos.

2020.10.13.

A mini bölcsőde kivitelezési munkálatainak készültségi szintje elérte a kivitelezési tervdokumentációban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően a 100 %-ot.

A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka folyamatos ellenőrzésével zajlottak.

A projektmenedzsment feladatok ellátása, a nyilvánosság biztosítása és a műszaki ellenőrzés folyamatos.

A projekt az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkenti a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremti az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítja a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a rászoruló családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Az Önkormányzat a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

 

2022.09.30.

Minibölcsőde kialakítása Vámospércsen című projekt zárása

 

Vámospércs Városi Önkormányzat támogatást nyert a TOP-1.4.1-19-HB1- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívás keretein belül. Az Önkormányzat a TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00025 kódszámú projekt keretében 83,093 Millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást fordított a mini bölcsőde kialakítására.
Vámospércs Városi Önkormányzat a Vámospércs Iskola u. 4. szám alatt 119 hrsz-ú ingatlanon található meglévő óvoda épület egy részének mini bölcsődévé történő átalakítását valósította meg a projekt keretében. Az épületrész 8 férőhelyes, 1 csoportszobás új mini bölcsőde. Az újonnan létrehozott munkahelyek száma: 2 fő. A projekt célja a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése.
A projekt megvalósításával, a bölcsődei ellátás fejlesztésével, az ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A projekt fejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségét a nők munkaerőpiaci részvételének elősegítése érdekében. Elsődleges cél Vámospércs lakosságának – különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra – helyzetének, életminőségének javítása a népesség megtartása érdekében. További cél a népességnövekedés elősegítése, az elvándorlás megakadályozása, a fiatalok helyben tartása, a lakosság elöregedési folyamatának megállítása

A projekt fizikai befejezése: 2022. szeptember 30.

 

További linkek:

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

https://www.palyazat.gov.hu/top-141-19-blcsdei-frhelyek-kialaktsa-bvtse--1

-ez irányítson át a : https://www.palyazat.gov.hu/

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester